Vシェイプトライセプスパイプバー

製品の特徴

ウェイトアタッチメント

Vシェイプタイプグリップアタッチメントです。