Vシェイプトライセプスパイプバー

特徴

ウェイトアタッチメント

Vシェイプタイプグリップアタッチメントです。